Členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2018

Pozývame Vás na členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 8. apríl 2018 od 9.00 v zasadačke ÚPSVaR (Úrad práce) vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00hod.  

 

Program 

1. Otvorenie

2. Pamiatka zosnulým

3. Voľba komisií ( mandátová, návrhová a volebná komisia)

4. Správa o činnosti výboru a MO SRZ vo Veľkom Krtíši za rok 2017

5. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 

6. Správa kontrolnej komisie

7. Plán hlavných úloh MO SRZ na rok 2018

8. Ocenenie jubilantov a aktívnych členov MO SRZ za zásluhy v rybárstve

9. Prestávka 

10. Predstavenie kandidátov na členov výboru a KK MO SRZ

11. Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2018 - 2022

12. Voľba dvoch delegátov na XII. Snem SRZ a jedného náhradníka 

13. Diskusia

14. Návrh na uznesenie

15. Záver