Členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2019

Pozývame Vás na členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 7. apríl 2019 od 9.00 v zasadačke ÚPSVaR (Úrad práce) vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00 hod.

 

Program 

1) Otvorenie

2) Pamiatka zosnulým

3) Voľba komisií (mandátová a návrhová)

4) Správa o činnosti výboru a MO SRZ vo Veľkom Krtíši za rok 2018

5) Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6) Správa kontrolnej komisie

7) Plán hlavných úloh MO SRZ na rok 2019

8) Ocenenie jubilantov a aktívnych členov MO SRZ za zásluhy v rybárstve

9) Prestávka

10) Diskusia

11) Návrh na uznesenie

12) Záver