ROZHODNUTIE: Platenie členského a výdaji povoleniek

Výbor SRZ MO Veľký Krtíš n svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodol o platení členského a výdaji povolení nasledovne:

Výdaj povolení na rybolov sa v kancelárii SRZ MO Veľký Krtíš obnovuje za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok v týchto dňoch:

  • 31.3.2020 15,00 – 17,00 hod.
  • 2.4.2020 15,00 – 17,00 hod.
  • 7.4.2020 15,00 – 17,00 hod.
  • 9.4.2020 15,00 – 17,00 hod.
  • 14.4.2020 15,00 – 17,00 hod.
  • 16.4.2020 15,00 – 17,00 hod.
  • 21.4.2020 15,00 – 17,00 hod./ len pre novo prihlásených členov SRZ MO/

Pokyny pre členov SRZ MO Veľký Krtíš na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení pri vydávaní povolení:

1. Vstup do budovy a kancelárie je možný len s ochranným rúškom dýchacích ciest /ústa a nos/, prípadne s použitím ochranných rukavíc,
2. Kto nemá ochranné rukavice je pred vstupom do kancelárie povinný na toaletách vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným mydlom pod tečúcou vodou po dobu minimálne 30 sekúnd,
3. Vstup do kancelárie sa povoľuje po jednej osobe na vyzvanie člena výboru SRZ MO,
4. Pred kanceláriou na chodbe a schodišti je každý povinný dodržiavať odstup medzi osobami minimálne 2 metre,
5. Žiadame členov SRZ MO Veľký Krtíš o uprednostnenie platenia členského a za povolenie na rybolov prostredníctvom bankového prevodu na účet,
6. Žiadame členov SRZ MO Veľký Krtíš – seniorov / osoby nad 60 rokov/, aby požiadali rodinných príslušníkov, prípadne priateľov rybárov aby za nich vybavili platbu a prevzatie povolenia na rybolov.
7. Novo prihlásení členovia SRZ MO si po zaplatení zápisného, členského príspevku a príslušného povolenia na rybolov vyzdvihnú povolenie na rybolov a členský preukaz v kancelárii SRZ MO Veľký Krtíš dňa 21.4.2020. Nový člen si prinesie fotografiu do členského preukazu o rozmere 3 X 3,5 cm. Novo prihlásený člen je do tohto dátumu povinný si riadne naštudovať zákon o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku k zákonu o rybárstve v platnom znení, ako i stanovy SRZ, ktoré sú dostupné na stránke SRZ Rady Žilina – právne dokumenty.

„Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.
 
Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.“

Výbor SRZ MO Veľký Krtíš rozhodol že v zmysle hore uvedeného ustanovenia Stanov SRZ predlžuje lehotu na zaplatenie členského za rok 2020 do 30.4.2020!