Výročná členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2023

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 16. apríla 2023 od 9.00 v Hotel Dolina vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00 hod.

 

Program 

1) Otvorenie

2) Pamiatka zosnulým

3) Voľba komisií ( mandátová a návrhová)

4) Správa o činnosti výboru a  SRZ MO vo Veľkom Krtíši za rok 2022

5) Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

6) Správa kontrolnej komisie

7) Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2023

8) Prestávka

9) Diskusia

10) Návrh na uznesenie

11) Záver